Informace ke zkouškám NKÚ a OVCE (RPG)
RPG | nonRPG

Na konci 5. a 7. ročníku každoročně probíhají velké zkoušky. Páťáky čekají zkoušky Náležité Kouzelnické Úrovně (NKÚ), sedmáky Ohavně Vyčerpávající Celočarodějnické Exameny (OVCE), které studium ukončují.

Kdy?
Zkoušky obvykle probíhají v červnu, s výsledky jsou studenti srozuměni v průběhu července, kdy jim je doručí úřední sova. Sova je oficiální, výsledky (vysvědčení) přicházejí s pečetí. Kopii vysvědčení dostává i škola.

Celé období, kdy zkoušky probíhají, se nazývá zkouškové období. Toto období je zahájeno příjezdem zkouškové komise a ukončeno dnem závěrečné slavnosti. Zkouškaři ve zkouškovém období již nemají výuku, mají tak možnost se naplno věnovat přípravě.

Kde?
Zkoušky probíhají na území Bradavické školy.

Testy a eseje se píší v učebně 11 v přízemí hradu, která je k těmto účelům speciálně vyhrazena po celé zkouškové období. Místnost je řadou specifických opatření, která není radno pokoušet.

Některé vybrané zkoušky probíhají i na jiných místech než v učebně. Například zkoušky z létání probíhají na famfrpálovém hřišti a zkoušky z péče o kouzelné tvory poblíž kotců a stájí, aby měli přítomní snadný přístup k ohradám.

Kdo zkouší?
Členové zkouškové komise, která funguje pod hlavičkou Ministerstva. Každoročně je představena na příjezdu komise. Každý předmět má obvykle jednoho zkoušejícího, některé předměty mohou mít společného zkoušejícího. Komisi doprovází také předseda a zapisovatelka.

Během praktické zkoušky je přítomen vždy alespoň jeden zástupce školy – obvykle jsou to vyučující posledního ročníku daného předmětu. Může se však objevit také přísedící profesor, tedy někdo s aprobacemi na daný předmět v potřebné výši, případně ředitel školy či správce výuky.

Co mě čeká?
Test a druhá část zkoušky, která se liší podle předmětů. O konkrétní podobě druhé části jsou studenti vždy informováni na konci ročníku předmětu, kterého se zkouška týká.

 • TEST
  Hodinový test je složený z uzavřených a otevřených otázek, které shrnují učivo předchozích let. Mohou se objevovat velmi obecné otázky ("Popište černou magii."), ale také velmi detailní otázky zaměřené na inkantace kouzel, klasifikaci (lektvarů, tvorů, kouzel,...) a podobně.

  Test píšou všichni studenti současně. Během zkouškového období se z každého předmětu píše pouze jeden test. Kdo se nedostaví, má z této části automaticky 0 bodů a není připuštěn k druhé části zkoušky.

  Testy probíhají vždy před druhou částí zkoušky (esejí/praktickou zkouškou). Zkoušková komise ani vyučující během druhé části zkoušky ještě neznají studentův počet bodů.

  Jakmile uplyne čas, všechny pergameny se vyberou. Do té doby studentům není umožněno opouštět místnost. U testů může být přítomen i profesorský dozor, vždy však člověk bez aprobace na daný předmět.

 • ESEJ
  Esej z daného předmětu se rovněž píše pouze jedenkrát za celé zkouškové období. V daný den a čas se studenti dostaví do učebny 11, kde si studenti postupně vylosují témata esejí. Témata se každoročně mění.

  V následujících dvou hodinách musí studenti sepsat text (esej) na zadané téma. Mohou využívat pouze informace, které znají. Není povoleno využívat žádné knihy a doprovodné materiály. Doplnit v textu odkazy na zdroje, ze kterých student čerpá z paměti, je ale možné.

  Jakmile uplyne čas, všechny pergameny se vyberou. Do té doby studentům není umožněno opouštět místnost. U esejí může být přítomen i profesorský dozor, vždy však člověk bez aprobace na daný předmět.

 • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
  Praktické zkoušky probíhají individuálně, studenti se v místnosti střídají. V některých případech mohou být u jedné zkoušky přítomni i dva studenti – jde však o specifické případy. Pokud někdo nedodrží stanovený čas, je automaticky hodnocen Trollem.

  Zkoušky tohoto typu mají různý průběh. U některých dochází k losování témat, u jiných k předvedení kouzel a u dalších jde o splnění praktického úkolu (něco vyvěštit, postarat se o tvora).

  Student je hodnocen všemi přítomnými členy komise. Po skončení zkoušky má za úkol sepsat zápis, ve kterém sám sebe zhodnotí a případně opraví chyby, na které si vzpomene, nebo na které byl upozorněn. Má povoleno používat doprovodnou literaturu, nesmí se o zápise radit s žádným jiným člověkem. Tento zápis odevzdává v učebně 11 do připravené přihrádky, a to do konce zkouškového období nejpozději.

 • JINÉ
  Může se objevit také celoroční výzkum, celoroční výroba nějakého předmětu, celoroční práce s povinnou literaturou a podobně. Následně probíhá obhajoba před komisí. O této formě zkoušky se studenti dozvídají již na začátku ročníku (5./7.), případně rovnou na začátku studia daného předmětu.

Jak jsou hodnoceny?
Za test a esej/zápis je možné získat maximálně 10 + 10 bodů. Na základě bodového ohodnocení bude potom student oznámkován pomocí klasické škály:

ZnámkaZkratkaHodnoceníÚspěšnost
VynikajícíVOdpovídá hodnocení 1!, případně A+. Student prokáže nadprůměrné znalosti, předvede nadprůměrný výkon. Obvykle u zkoušek dokáže vlastní zájem o obor a hluboké znalosti.Prospěl
Nad očekáváníNOdpovídá hodnocení 1, případně A/B. Student je lepší než většina jeho spolužáků, jedničkář, který udělal vše správně, případně se dopustil jedné či velmi nízkého počtu menších chyb.Prospěl
PřijatelnýPOdpovídá hodnocení 2, případně C. Student prokázal potřebné znalosti a dovednosti na požadované úrovni. Není důvod mu zkoušky neudělit, současně je však jasné, že nejde o mistra ve svém oboru. Jde o průměrné hodnocení.Prospěl
MizernýMOdpovídá hodnocení 3, případně D. Student sice prokáže nějaký výkon, komise ho však zhodnotí jako nedostatečný pro udělení zkoušek, které dokazují, že danému oboru rozumí. Obvykle jde o chyby, které dokazují, že se student v oboru neorientuje.Neprospěl
HroznýHOdpovídá hodnocení 4. Student předvedl hrozný výkon s množstvím chyb.Neprospěl
TrollTOdpovídá hodnocení 5, případně N. Student neprokáže vůbec žádné znalosti a dovednosti, jeho výkon je katastrofální, případně se ke zkouškám vůbec nedostaví. Toto hodnocení se dává i studentům, kteří u zkoušek jakkoliv podvádějí.Neprospěl

Kdo je opravuje?
Testy a eseje opravují členové zkouškové komise v průběhu letních prázdnin.
Praktické zkoušky, u kterých jsou přítomni i vyučující, případně ředitel, mohou hodnotit společně – odevzdávají ze zkoušky zápis s hodnocením studenta.
Výsledná známka však vždy záleží jen a pouze na zkouškové komisi.

A co když jsem je nezvládl?
Pokud student neuspěje u zkoušky NKÚ v 5. ročníku, je mu umožněno zkoušku z daného předmětu opakovat společně se skládáním následujících velkých zkoušek, a to v 7. ročníku. Zároveň není možné pokračovat ve studiu předmětu na třetím stupni, pokud z něj student nesložil zkoušky NKÚ.

Zkoušky si lze po škole dokonce dodělat na Ministerstvu kouzel (žádosti o takové dodělání vyřizuje RPG Správa), pro tyto účely slouží Oddělení pro vzdělání a jiné formy mučení. Zkouší je stejná komise jako v Bradavicích (a na Oxfordské akademii), jen probíhají později – po skončení zkoušek v Bradavicích (které jsou po zkouškách na Oxfordu).

K čemu mi budou?
Zkoušky jsou obvykle důkazem orientace v daném oboru. NKÚ opravňují absolventy k ponechání hůlky i po opuštění školy. OVCE jsou důkazem vyššího vzdělání v daném oboru. Seznam úspěšně vykonaných zkoušek tedy slouží zaměstnavatelům a mistrům jako ukazatel potřebný k přijetí absolventa do práce/učení.

Některé instituce (navazující studium, prestižní pozice typu bystrozor) požadují také určité známky. Obvykle jde o známky Vynikající a Nad očekávání. Takto specifické požadavky se studenti dozvídají už během studia v hodinách, které se věnují navazujícímu studiu či pozdějšímu zaměstnání.

Souhrn profesních požadavků v Průvodci pro studenty

Studentům je rovněž doporučeno konzultovat množství skládaných zkoušek a výběr předmětů se svým mentorem, kolejním ředitelem, případně správcem výuky.

☜ ZPÁTKY NA SEKRETARIÁT